مشاوره رایگان

ویزای مدارس کانادا

نام دانش آموز
نام دانش آموز
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
ایمیل دانش آموز یا والدین
ایمیل دانش آموز یا والدین
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تمایل به ثبت نام در مدرسه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
کشور محل اقامت دانش آموز
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
دلیل ریجکتی را توضیح دهید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
لطفا سال و دلیل ریجکتی را توضیح دهید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
معدل
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام خانوادگی دانش آموز
نام خانوادگی دانش آموز
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره تماس والدین یا دانش آموز
شماره تماس والدین یا دانش آموز
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا دانش آموز پاسپورت معتبر دارد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تاریخ تولد دانش آموز
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تاکنون ویزای شما از کشوری ریجکت شده است؟ اگر بلی لطفا نام کشور و دلیل ریجکتی را توضیح دهید.
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آخرین کلاس تحصیلی گذرانده شده
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا پدر و مادر قصد دارند ویزای توریستی همراه را دریافت کنند؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
استان و شهرهای مورد نظر برای تحصیل در کانادا
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا در کانادا دارای اقوام هستید؟ اگر بلی، در کدام شهر؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
درصورت داشتن اقوام و بستگان در کانادا، نسبت آن ها و استان محل زندگی آن ها را بنویسید
نسبت اقوام / استان محل زندگی اقوام
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سفرهای خارجی گذشته مادر دانش آموز
هدف از سفر ، تاریخ پایان (ماه/سال) ، تاریخ شروع (ماه/سال) ، کشور و شهر
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سفرهای خارجی گذشته پدر دانش آموز
هدف از سفر ، تاریخ پایان (ماه/سال) ، تاریخ شروع (ماه/سال) ، کشور و شهر
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سفرهای خارجی گذشته دانش آموز
هدف از سفر ، تاریخ پایان (ماه/سال) ، تاریخ شروع (ماه/سال) ، کشور و شهر
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام معرف
نام معرف
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
چگونه با ما آشنا شده اید؟
  • - گزینه ای را انتخاب کنید -
  • تلگرام
  • اینستاگرام
  • وبسایت و جستجوی اینترنتی
  • دوستان و آشنایان
- گزینه ای را انتخاب کنید -
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!